You are here

EAP announces 2016-17 Fellows

EAP is proud to announce the following the 2016-17 fellowship awardees.  Congratulations to all!

Hao Zhang, International and Comparative Labor; I-Fan Wu, Anthropology; Tinikrit Sireerat, Asian Studies; Shu-Mei Lin, Comp. Lit.; Ryan Buyco, Asian Studies; Shoan Yin Cheung, Science & Tech Studies; Hepeng Jia, Communication; Ziye Zhang, Regional Science; Mee-Ju Ro, English; Jing-Mao Ho, Sociology; Nari Yoon, Asian Studies;  Andrea Mendoza, Asian Studies;  Amanda Cheney, Government;  Youyi Zhang, Government; Yiyun Peng, History; Jihyun Han, History; Jinglin Piao, Anthropology;  Yang Yang, Human Development; Ningzi Li, Sociology; and Liyu Hua, Asian Studies